Metanoxidationsförsök
 
Bakgrund Gasen som bildas i avfallsupplag innehåller ca 50% metan, vilken är en växthusgas som inte bör släppas ut i atmosfären. En naturlig process som äger rum i marken (och utförs av bakterier) är att metan oxideras till koldioxid. Processen är beroende av bl.a. temperaturen och variera mellan olika säsong.
   
Mål är att undersöka temperaturens effekt på metanoxidationshastighet. 
Utförande Arbetet utförs i labbet och innehåller: förberedelse för experimentet (blanda gas, sätta ihop prover), mätning och gas analys och en utvärdering av resultatet. Dessutom kommer lite utveckling av försöksupplägg att behövas.
Omfattning Projektet delas i 3 till 4 moduler av 20 tim vardera. Förberedelse (4 tim), Själva
försöket borde ta ca 2 veckor och kräva tillsyn ca 2 timmar per vecka (data
registreras automatiskt och kräver inget speciellt arbete). Avslutning och utvärdering (12 tim). Försöket sker i 3-4 omgångar.
   
Handledare Christian Maurice, 91208, chma@sb.luth.se, F-938
   
Status Öppet för ansökan 2000-04-07